Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for salg og levering af frø fra Strube Scandinavia ApS

 

 

I.            Anvendelsesområde

1. Disse salgs- og leveringsbetingelser (“betingelser”) finder anvendelse ved ethvert salg og levering af frø og andre varer eller services fra Strube Scandinavia ApS, Kidnakken 11, 4930 Maribo, CVR-nr. 34090378, tlf.: 2872 8284, e-mail: info-denmark@strube.net (“Strube”) til kunden (“køber”), som sker på www.strube.nu, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

2. Det er en betingelse for køb på www.strube.nu, at køber er erhvervsdrivende. 

II.           Ordre og ordrebekræftelse

1. Køber bestiller frøene hos Strube på www.strube.nu. Ordren skal indeholde følgende: Oplysninger om de bestilte sorter, antal bestilte enheder, købers leveringsadresse og købers fulde navn/firmanavn og CVR-registreringsnr.

2. Strube bekræfter ordren over for køber senest 2 dage efter modtagelse.

3. Ordren er bindende, når Strube har sendt ordrebekræftelsen til køber.

III.          Levering

Strube pakker og overdrager de bestilte frø og andre varer til et fragtfirma, som leverer disse til den af køber angivne adresse. Strube afholder emballeringsomkostningerne. Køber betaler 354,- kr. for en levering, uanset ordrestørrelse. I særlige situationer betaler køber dog faktisk fragtrate. Levering vil under normale omstændigheder være primo marts – eller ved en straks-levering efter beløbet er overført.

IV.          Betaling og forfaldsdato

1. Betaling kan ske ved bankoverførsel til Jyske bank 7411 0001034562. 

2. Betaling er senest 1. marts, eller ved straks-levering vil beløbet skulle betales, inden varerne afsendes. 

3. Strube fakturerer købspris og leverings-omkostninger ved levering. Moms vil blive pålagt efter gældende    regler. Alle oplyste priser er ekskl. moms

V.           Frøkvalitet

1. Frøene er ægte. Frøene overholder gældende lovgivningskrav til dyrkning, produktion og markeds-føring af frø.

2. Der afgives ingen garanti for, at frøene ikke indeholder genmodificerede organismer.

VI.          Fejl og mangler samt afhjælpning heraf

1. Køber skal senest ved modtagelse af leverancen kontrollere denne uden unødigt ophold og skal skriftligt underrette Strube om evt. fejl og mangler senest 2 uger efter modtagelse. Ved fejl og mangler, som ikke umiddelbart fremgår tydeligt af leverancen, skal køber orientere Strube uden unødigt ophold senest 2 uger efter, at køber er blevet opmærksom herpå.

2. Modtagelsen af varerne varetages af en repræsentant for køber under tilstedeværelse af en repræsentant for leverandøren eller fragtfører umiddelbart efter, at varerne er ankommet til køber. Såfremt de leverede frø eller andre varer afviger fra den aftalte mængde eller kvalitet, skal der udfyldes en rapport, hvor de konstaterede fejl og mangler skal anføres og beskrives nøjagtigt. Rapporten udarbejdes af en repræsentant for køber og en repræsentant for Strube eller fragtføreren. Krav kan gøres gældende overfor Strube afhængigt af de pågældende fejl og mangler, som anføres i rapporten.

3. Krav i forbindelse med fejl og mangler, som er opstået inden risikoens overgang, skal under alle omstændigheder gøres gældende inden for 2 måneder efter risikoens overgang. Krav i forbindelse med fejl og mangler opstået efter risikoens overgang kan ikke gøres gældende, medmindre andet er aftalt.

4. I tilfælde af fejl og mangler, som Strube er ansvarlig for, kan Strube efter eget valg foretage en erstatningslevering eller forbedring af det leverede, forudsat at kravet er gjort gældende i tide. Sker der ingen erstatningslevering eller forbedring af det leverede, er køber berettiget til at forlange et forholdsmæssigt afslag i prisen eller annullere kontrakten og kræve erstatning i henhold til disse betingelser og gældende regler.

VII. Kommunikation

1. Strube er berettiget til at kontakte køber via e-mail, SMS, tlf. eller på anden vis for at få information om, hvilke sorter køber dyrker, areal af de pågældende sorter, totalt areal af afgrøden, om der er noteret sygdomme i sorten og købers generelle vurdering af sorten samt andre relevante oplysninger.

2. Derudover meddeler køber hermed sit samtykke til Strube til at kontakte køber med henblik på markedsføring af Strubes varer.

3. Såfremt køber ikke ønsker at blive kontaktet af Strube, kan køber frabede sig dette ved at kontakte Strube på info-denmark@strube.net 

VIII. Erstatningsansvar 

1. Strube er alene ansvarlig for egne fejl eller fejl begået af Strubes repræsentanter eller assistenter i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed samt i tilfælde af væsentlig misligholdelse af disse betingelser. Uanset førnævnte er Strube ikke ansvarlig for købers indirekte tab, herunder driftstab, tab af omsætning eller goodwill eller andet indirekte tab.

2. Ansvaret for personskader og ansvar hørende under produktansvarsloven forbliver uberørt.

3. Strube fritages for yderligere ansvar, og Strubes eventuelle ansvar er under alle omstændigheder begrænset til prisen for den pågældende ordre, som gav anledning til købers krav.

IX. Force majeure

1. Såfremt en parts kontraktlige forpligtelser ikke kan overholdes helt eller delvist på grund af en uundgåelig og uforudset hændelse (“force majeure”), bortfalder de kontraktlige rettigheder og pligter, medmindre andet aftales nedenfor. Sådanne hændelser omfatter f.eks. brand, naturkatastrofer, krig, handelsforbud, eksport/eller importforbud eller strejke.

2. Den berørte part skal straks underrette den anden part i tilfælde af force majeure og skal derved forsøge at løse de opståede problemer som følge af force majeure bedst muligt samt begrænse deres indvirkninger.

3. I tilfælde af force majeure skal parterne planlægge det videre forløb og beslutte, om de varer, som ikke er blevet leveret, skal leveres efter ophøret af force majeure. Uagtet dette kan parterne annullere ordren, hvis force majeure varer længere end 2 uger efter aftalt leveringsdato.

X. Forældelsesfrist

Forældelsesfristen for at gøre krav gældende på grund af kvalitets- og/eller retsmangler er 1 år fra leveringsdatoen. Dette gælder også erstatningskrav fremsat af køber, medmindre kravet er forældet eller ophørt som følge af anden lovgivning.

XI. Jurisdiktion

Uoverensstemmelser afgøres af Retten i Nykøbing som eksklusivt værneting. Dette er dog ikke til hinder for sagens henvisning til Østre Landsret eller Sø- og Handelsretten efter de til enhver tid gældende regler derom. Uanset førnævnte er Strube altid berettiget til at sagsøge køber ved dennes hjemting.

XII. Gældende lov 

Dansk materiel ret er gældende i forholdet mellem køber og Strube. CISG (International købelov) og danske internationalretlige regler om lovvalg gælder imidlertid ikke.  

XIII. Vilkårenes uafhængighed 

Såfremt en eller flere af disse betingelser eller vilkår skulle blive erklæret ugyldige, vil de øvrige betingelser og vilkår fortsat være gyldige.