Databeskyttelseserklæring

Vi er glade for dit besøg på vores websider og din interesse for vores virksomhed. Beskyttelsen af dine data er af største betydning for os. Med nedennævnte oplysninger om databeskyttelse vil vi gerne informere dig om formålet med samt omfanget af indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger ved brugen af vores websider og hvordan vi beskytter din privatsfære, når du stiller dine data til rådighed for os.

Ansvarlighed

Strube D&S GmbH Tyskland driver disse websider og er som ansvarlig operatør i medfør af art. 4, stk. 7 i GDPR ansvarlig for overholdelsen af de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

De personfølsomme data fra vores brugere gemmes og behandles af os under overholdelse af de gældende forskrifter, og i særdeleshed databeskyttelsesforordningen (GDPR), den føderale lov om beskyttelse af privatlivets fred (BDSG) og loven om regulering af databeskyttelse og beskyttelsen af privatlivets fred inden for telekommunikation og medietjenester (TTDSG) i de til enhver tid gældende udformninger. Alle personoplysninger indsamles kun til fastlagte, entydige og retmæssige formål og opbevares ikke længere end nødvendigt.

Personoplysninger

Personoplysninger er enkeltangivelser om personlige eller materielle forhold for en bestemt eller identificerbar fysisk person (fx navn, fødselsdato og kontaktdata).

Websider

Principielt kan vores websider anvendes, uden at du angiver nogen af dine personoplysninger. Dog kan det i forbindelse med visse former for brug af vores websider være påkrævet, at du oplyser dine data til os. Hvis du ikke angiver dine data, kan der derfor forekomme begrænsninger ved brugen af vores websider.

Når du besøger vores websider, gemmer vores webservere midlertidigt ethvert besøg i en protokolfil. I den forbindelse kan nedennævnte data blive registreret og gemt indtil den automatiserede sletning: bl.a. IP-adresse, dato samt klokkeslæt for besøget, overførte datamængder, meddelelser om vellykkede forsøg på at tilgå websiderne, registreringsdata for det anvendte browser- og operativsystem, websiden, hvorfra adgangen sker samt IP-adressen hos udbyderen af din internetadgang. Behandlingen af disse data sker med henblik på at muliggøre brugen af websiderne, af hensyn til systemsikkerheden, den tekniske administration af netinfrastrukturen samt optimeringen af internettilbuddet. Dette anses som en berettiget interesse i medfør af art. 6, stk. 1, s. 1, lit. F i GDPR.

Øvrige former for dataindsamling

Vi indsamler, gemmer og behandler dine personfølsomme oplysninger (f.eks. fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer) såfremt en forretningsrelation, f.eks. i forbindelse med en ordre, eksisterer elelr skal begrundes samt ved den indholdsmæssige udformning og ændring af forretningsrelationen. Desuden anvender vi dine personfølsomme oplysninger, for så vidt du har overdraget disse til os med henblik på registreringen på vores webside og har givet dit samtykke til behandlingen af dine personfølsomme oplysninger. Ydermere indsamler, gemmer og behandler vi dine personfølsomme oplysninger henvender dig til os via en kontaktformular, kundeportal samt ved fremsendelse af en e-mail, samt evt. en fax eller ved en telefonopringning, for så vidt dette er nødvendigt for ekspeditionen af dine forespørgsler og korrespondancen. De personoplysninger, som vi indsamler, slettes omgående, når de ikke længere kræves til dette formål, medmindre der optræder lovmæssige opbevaringsperioder.

Webshop

Skulle du påtænke at afgive en bestilling i vores webshop, kan det for en opfyldelse af indgåelsen af aftalen være påkrævet at du angiver enkelte personfølsomme oplysninger. Angivelser, der er obligatoriske for afviklingen af aftalen, er særskilt markeret ved bestillingen. I henhold til. 6 Afs. 1 s. 1 lit. b i GDPR behandler vi de obligatorisk angivne oplysninger til ekspedition af bestillingen. Til dette formål kan det ske at betalingsoplysningerne videregives til vores egen bank. Alle angivelser ud over disse, er frivillige og baseret på dit evt. afgivne samtykke ifølge Art. 6 Afs. 1 lit. a i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke via mail til datenschutz@strube.net. Hvis samtykket tilbagekaldes, slettes dine angivne, personfølsomme data omgående, hvis ingen andre retsgrundlag legitimerer den videre behandling, eller såfremt ingen andre juridiske bestemmelser, som vi er underlagt, taler imod dette.

Du har mulighed for frivilligt at oprette en kundekonto, hvor dine personfølsomme oplysninger gemmes til senere indkøb. Skulle du oprette en konto, gemmes de personfølsomme oplysninger med mulighed for tilbagekaldelse. Du kan til enhver tid slette alle øvrige oplysninger, inklusive data for din brugerkonto, i kundesektionen.

Derudover kan vi behandle de data, du har angivet, til at informere dig om øvrige interessante produkter i vores portefølje eller til at fremsende e-mails til dig med tekniske informationer.

For at hindre uberettiget adgang fra tredjepart, er bestillingsprocessen TLS-krypteret.

På grund af handels- og skattemæssige forskrifter er vi forpligtet til at gemme dine adresse-, betalings- og bestillingsoplysninger i en periode på ti år. 

Kontaktformular

Hvis du bruger vores kontaktformular og sender en forespørgsel til os via denne, gemmer vi de angivelser, du har oplyst i den forbindelse, samt de kontaktdata, du har angivet, med henblik på bearbejdningen af forespørgslen og til eventuelle opfølgende spørgsmål. Oplysningerne videregives ikke uden dit samtykke.

Retsgrundlaget for databehandlingen af de angivne data i kontaktformularen er dit samtykke (Art. 6 Afs. 1 lit. a i GDPR), som di har afgivet ved at markere den lille tjekboks i kontaktformularen.  Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke uden angivelser af årsager til den ovennævnte adresse eller elektronisk (f.eks. via e-mail). Lovligheden af den databehandling, som sker frem til tilbagekaldelsen, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De data, der er angivet i kontaktformularen, opbevarer vi indtil din anmodning om sletning, indtil vi modtager tilbagekaldelsen eller efter bortfald af formålet med datalagringen (eksempelvis ved en afsluttet bearbejdning af forespørgslen). De lovmæssige bestemmelser forbliver uberørt heraf, herunder særligt opbevaringsperioderne.

Videregivelse af data

Vi anvender dine personoplysninger inden for Strube D&S GmbH samt vores forbundne virksomheder. Disse virksomheder, samt vores eksterne tjenesteudbydere, der gennemfører en databehandling på vores vegne, er iht. Art. 28 i GDPR kontraktligt forpligtet til at behandle de personfølsomme oplysninger ifølge de gældende forskrifter. For så vidt disse virksomheder håndterer dine personoplysninger, har vi gennem retlige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt ved hjælp af regelmæssig kontrol sikret, at disse overholder bestemmelserne i lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger.

Hvis du finder links fra andre ansvarlige på vores webside (fx Google Maps….) og klikker på linket, bruger du websiden direkte hos den respektivt ansvarlige, således at vores databeskyttelsesbestemmelser ikke finder nogen anvendelse for denne webside.

Principielt videresender vi ikke dine personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Hvis vi i enkelte tilfælde foretager en sådan videresendelse, sker dette kun til sådanne tredjelande, for hvilke der foreligger en afgørelse fra Kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet gennem tilstrækkelige eller fornødne garantier (fx Binding Corporate Rules eller EU-standardkontraktbestemmelser).

Vi forbeholder os ret til at overdrage din personoplysninger til oplysningsberettigede myndigheder, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivning eller en afgørelse ved domstolene.

En videregivelse af dine personoplysninger til øvrige tredjepersoner finder principielt ikke sted.

Cookies

På vores websider gemmes forskellige informationer i såkaldte cookies, som har til formål at sikre en brugervenlig håndtering af applikationen og samlet set udformer internettilbuddet på en mere effektiv måde. Derudover overflødiggør de data, som er gemt i en cookie, gentagen udfyldelse af formularer. De cookies, vi anvender, er tidsmæssigt begrænsede og slettes regelmæssigt.

Du kan selv administrere godkendelsen af cookies fra vores websider i din browser og om nødvendigt blokere disse. Du kan også altid slette allerede satte cookies igen. Desuden kan du læse om muligheden for at deaktivere cookies i indstillingerne for den browser, du har valgt. Hvis du ikke accepterer nogen cookies, kan dette i hvert enkelt tilfælde medføre begrænsninger ved brugen af vores websider. Vi gør opmærksom på, at du eventuelt også skal aktivere aktiverede Opt-Out-Cookies igen efter en sletning af dine cookies.

Vi anbefaler, at du regelmæssigt sletter cookies og browseroversigten manuelt.

Vi anvender udelukkende teknisk nødvendige cookies. De cookies, som gør brug af siderne teknisk muligt, er teknisk nødvendige.

Nødvendige cookies:

Navn

Udbyder

Formål

Forløb

Type

ASP.NET_SessionId

Smartstore

Denne cookie indeholder session-ID for brugeren. Denne cookie gemmer ingen personfølsomme oplysninger om dig. Websitet ville ikke fungere uden denne cookie.

Den slettes ved afslutningen af din session, når du lukker din browser.

HTTP

_RequestVerificationToken

Smartstore

Denne cookie anvendes til sikkerhedsmæssige formål, til at forhindre Cross-Site-Request-Forgery Attacks (omtrent: manipulation af indlæsninger på tværs af websites).

Den slettes ved afslutningen af din session, når du lukker din browser.

HTTP

SMARTSTORE.AUTH

Smartstore

Denne cookie indsættes ved login i shoppen af ASP.NET Authentication Framework for at identificere den bruger, der er logget ind.

1 år

HTTP

SMARTSTORE.VISITOR

Smartstore

Denne cookie indsættes ved det første besøg i shoppen for at kunne placere den bruger, der ikke er logget ind.

1 år

HTTP

CookieConsent

Smartstore

Gemmer samtykkestatus for brugeren i forhold til cookies på det aktuelle domæne.

 1 år

HTTP

 

PayPal

Vi arbejder sammen med PayPal for ekspedition af bestillinger. I forbindelse med dette samarbejde videregives dine personfølsomme oplysninger til PayPal.

PayPal (Europe) har hovedsæde på adressen S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Dine personfølsomme oplysninger videregives udelukkende til PayPal til formål for ekspeditionen af online-bestillingen. Du finder yderligere informaitoner om databeskyttelse hos PayPal på: https://www.paypal.com/de/cgi-bin/marketingweb?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside.

Datasikkerhed

For at beskytte de data, du har fremsendt til os, mod tredjeparts uberettigede adgang samt misbrug har truffet vidtrækkende tekniske og organisatoriske driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. Disse foranstaltninger opfylder de strenge nationale lovbestemmelser og tilpasses hele tiden efter det aktuelle tekniske niveau.

De berørtes rettigheder

Som berørt person har du iht. art. 15 til 22 i DS-GVO følgende rettigheder over for os:

•          Ret til oplysning,

•          Ret til berigtigelse eller sletning,

•          Ret til begrænsning af behandlingen,

•          Ret til indsigelse mod behandlingen,

•          Ret til dataportabilitet.

Hvis du har meddelt os dit samtykke til brug af personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. I den forbindelse bedes du i hvert enkelt tilfælde sende en e-mail til datenschutz@strube.net. Du kan også meddele os dit ønske per post eller fax.

Desuden har du mulighed for at klage over vores databehandling af personoplysninger hos en databeskyttelsesretlig tilsynsmyndighed. Den kompetente databeskyttelsesretlige tilsynsmyndighed for os er „Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Tyskland“.

Inddragelse, aktualitet og ændring af databeskyttelseserklæringen

Med brugen af vores webside erklærer du dig indforstået med den forud beskrevne dataanvendelse. Databeskyttelseserklæringen er dateret april 2022 og er aktuelt gældende. På grund af den konstante videreudvikling af vores websider eller implementeringen af nye teknologier kan det være nødvendigt at tilpasse denne databeskyttelseserklæring i forhold til den aktuelle viden. Strube D&S GmbH forbeholder sig ret til at ændre databeskyttelseserklæringen på et hvilket som helst tidspunkt med virkning for fremtiden. Derfor bør du regelmæssigt gå ind på denne webside for at læse den aktuelle version af databeskyttelseserklæringen.

Kontaktdata for den tilsynsførende for databeskyttelse hos Strube D&S GmbH:

datenschutz@strube.net

 

Udgave: April 2022